ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារ

Have any queries?

We're here to help.​

Main Office

+855 63 900 888

Bedford

011 777 514

bedford@mep-n.com
Telegram

Office Siem Reap

017 99 59 04

nich@mep-n.com

Office Phnom Penh

093 861 757

012 861 757

Don't be a stranger!

You tell us. We listen.

លោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬបញ្ហាអាចផ្ញើសារមកកាន់វេបសាយផ្ទាល់ ក្រុងការងារនឹងទាក់ទងទៅវិញតាមដែលអាចធ្វើបាន

បញ្ជាក់: សូមដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីងាយស្រួលក្រុមការងារនឹងទាក់ទងទៅវិញ។

សូមអរគុណ!!!

Address Phnom Penh
Address Siem Reap
Shopping Cart